Polityka prywatności  /  RODO

Polityka prywatności i wykorzystywania plików Cookie

 

Szanując prawo do prywatności użytkowników naszej strony www, zapewniamy zgodność procesu przetwarzania danych osobowych z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem przekazywanych nam przez Ciebie danych osobowych jest Kinga Karwowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą TEKSEL Kinga Karwowska w Warszawie (kod pocztowy 03-580), przy ul. Askenazego 5 m. 81, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 5242540062, REGON 141087405;

 

W celu uzyskania informacji odnośnie przetwarzania danych możesz skontaktować się z administratorem danych pod numerem telefonu +48 503 673 376 lub za pomocą e-mail czartywodne@gmail.com.

 

Kto może być odbiorcą Twoich danych osobowych?

Odbiorcą Twoich danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające je na nasze zlecenie, m.in. podmioty współpracujące z nami przy realizacji usług wskazanych w umowie między Tobą a nami (w przypadku najmu łodzi):

 1. bankom w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń;
 2. organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa; 
 3. pełnomocnikom, ubezpieczycielom i doradcom, w przypadku gdy będzie to konieczne dla obrony Sprzedającego przed roszczeniami lub w celu dochodzenia przez Sprzedającego roszczeń;
 4. podmiotom przetwarzającym w celu windykacji należności;
 5. podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności: dostawcom usług i rozwiązań informatycznych, dostawcom zewnętrznych systemów wspierającym naszą działalność, podmiotom obsługującym płatności elektroniczne, podmiotom świadczącym usługi księgowe, podmiotom świadczącym usługi marketingowe.

 

Podmioty te będą przetwarzać dane na podstawie zawartej z nami umowy i wyłącznie w zakresie, w jakim zostanie wydane im polecenie. Nie będziemy przekazywać Twoich danych osobowych do państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy)

 

Jaki jest cel i podstawy prawne przetwarzania danych?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe na mocy zawartej umowy. Twoje dane są przetwarzane adekwatnie w stosunku do celu, jakim jest świadczenie przez nas usług dla Ciebie.

W przypadku potrzeby uzyskania od Ciebie dodatkowych danych, w celu lepszego dopasowania usług dla Ciebie oraz oferowania ich na jeszcze wyższym poziomie zostaniesz poproszony przez nas o dodatkowe zgody. Oczywiście są one dobrowolne a także możesz w każdej chwili je odwołać.

 

Kategoria danych Cel przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania danych
Dokonywanie wstępnej rezerwacji

imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu

 

 • w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji rezerwacji świadczonych drogą elektroniczną;
 • w celu realizacji składanej przez Ciebie rezerwacji
 • w celu obsługi innych zgłoszeń lub zapytań, które możesz do nas kierować.
niezbędność wykonania umowy, którą z nami zawierasz bądź podjęcie działań zmierzających do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
Rezerwacja łodzi

imię, nazwisko, Twój adres, adres poczty elektronicznej, numer konta bankowego, numer telefonu, data urodzenia, płeć,

ewentualnie nazwa firmy i numer NIP (jeśli dokonujesz najmu na potrzeby firmy)

 

 • w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną;
 • w celu realizacji składanych przez Ciebie rezerwacji
 • w celu rozpatrywania składanych przez Ciebie reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy
 • w celu obsługi innych zgłoszeń lub zapytań, które możesz do nas kierować
niezbędność wykonania umowy, którą z nami zawierasz bądź podjęcie działań zmierzających do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
Pozostałe
dane dotyczące rezerwacji w celu wywiązania się z obowiązków nałożonych na nas przepisami prawa obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO)
dane dotyczące zamówienia w celu ustalenia lub dochodzenia przez nas roszczeń, a także w celu obrony przed takimi roszczeniami prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust.1 lit. f) RODO) – możliwość ochrony naszych interesów przy wykorzystaniu przewidzianych prawem środków
dane zawarte w skardze lub pytaniu w celu udzielania odpowiedzi na tą skargę lub pytanie prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust.1 lit. f) RODO) – możliwość reagowania na skargi lub pytania naszych Klientów
dane wskazane w ankiecie, o której wypełnienie możesz zostać poproszony w celu badania satysfakcji naszych Klientów oraz określania jakości naszej obsługi prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust.1 lit. f) RODO) – możliwość pozyskiwania informacji w celu polepszania standardów obsługi Klienta
dane z profilu klienta w celu marketingu bezpośredniego (tj. informowania Cię o produktach, nowościach i promocjach) prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust.1 lit. f) RODO) – działalność w zakresie marketingu bezpośredniego oferowanych produktów

 

Jak długo przechowywane są Twoje dane?

Twoje dane osobowe, w zakresie w jakim są one przez nas przetwarzane dla celów realizacji dokonywanych przez Ciebie rezerwacji będą przechowywane w trakcie trwania podpisanej elektronicznie umowy pomiędzy Tobą a nami oraz do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy.

W zakresie, w jakim Twoje dane osobowe są przetwarzane dla celów wywiązania się przez nas z obowiązków wynikających z przepisów prawa, będziemy je przetwarzać przez okres wynikający z takich przepisów (np. w celach rozliczeniowych Twoje dane będą przechowywane przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związanego z zamówieniem lub transakcją). lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych osobowych wynikającego z przepisów prawa.

 

W zakresie, w jakim Twoje dane osobowe są przetwarzane dla realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, tj. np. ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie lub skargę, a także badania satysfakcji naszych Klientów i określanie jakości naszych usług, będziemy je przetwarzać przez okres istnienia naszego prawnie uzasadnionego interesu, chyba że skorzystasz ze swojego prawa i zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania tych danych ze względu na swoją szczególną sytuację, a my nie będziemy mogli wykazać istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania tych danych nadrzędnych wobec Twoich praw.

 

 

Jakie masz prawa?

 

Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – prawo do uzyskania informacji o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia;

 

 

Prawo do sprostowania – prawo do żądania uzupełnienia, aktualizacji i usunięcia ewentualnych niezgodności lub błędów dotyczących przetwarzanych danych osobowych;

 

 

Prawo do usunięcia danych – prawo do żądania usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;

 

 

Prawo do ograniczenia przetwarzania – prawo do żądania zaprzestania dokonywania operacji na danych osobowych. Jeśli np. kwestionujesz prawidłowość przetwarzanych przez nas Twoich danych osobowych, w takim przypadku możesz żądać ograniczenia przetwarzania przez nas tych danych do czasu weryfikacji poprawności danych, lub też gdy wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w takim przypadku możesz żądać ograniczenia przetwarzania przez nas tych danych do czasu stwierdzenia czy nasze prawnie uzasadnione interesy są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu;

 

 

Prawo do przenoszenia danych – prawo do otrzymania kopii swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie (gdy przetwarzamy dane osobowe w sposób zautomatyzowany). Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie naszej jak i tego innego podmiotu;

Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – masz prawo w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;

 

 

Prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – prawo do wyrażenia sprzeciwu co do dalszego przetwarzania danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora. Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie. Zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych, chyba że będziemy w stanie znaleźć zgodne z prawem uzasadnienie tego procesu, które unieważni Twój interes lub prawa; albo z powodu roszczeń prawnych.

 

 

Prawo wycofania zgody – jeśli Twoje dane przetwarzane są na podstawie Twojej zgody, masz prawo ją wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

 

Prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, zgodnie z art. 13. ust 2. litera d) RODO, więcej informacji pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi

 

 

Więcej informacji o prawach osób, których dane dotyczą dostępne są w art. 12-23 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO/GDPR), którego tekst można znaleźć pod adresem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

 

 

Aby skorzystać z przysługujących Ci praw skontaktuj się z nami na podane powyżej dane kontaktowe poprzez wysłanie stosownej prośby na adres e-mail: czartywodne@gmail.com.

 

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie niektórych danych osobowych (tożsamości lub danych adresowych) może uniemożliwić nam świadczenie Tobie usług. 

Pliki cookies

Pliki cookies („Ciasteczka”) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na Twoim komputerze lub innym urządzeniu podczas gdy odwiedzasz strony WWW w sieci Internet.

Cel dla którego pliki cookies są wykorzystywane

Pliki cookies używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Do czego używamy plików cookies:

 • dostosowywać treści naszych stron do potrzeb użytkowników;
 • optymalizować korzystanie z serwisów internetowych i aplikacji;
 • utrzymywać sesję użytkownika (po zalogowaniu), dzięki czemu użytkownik nie musi na każdej podstronie internetowej danego serwisu i aplikacji ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • zbierać dane na temat użycia strony internetowej, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób osoby odwiedzające z niej korzystają, co pozwala ulepszać jej strukturę, nawigację oraz zawartość;
 • wyświetlać informacje w taki sposób, by uniknąć wielokrotnej prezentacji tych samych treści temu samemu użytkownikowi oraz by prezentować treści w sposób uwzględniający zainteresowania użytkownika;
 • docierać do użytkownika z treściami reklamowymi emitowanymi poprzez partnerskie systemy poza stronami i aplikacjami należącymi do nas;
 • wspieraniu użytkowników i zagwarantować im bezpieczeństwo podczas przeglądania stron dzięki wykorzystaniu mechanizmów zapobiegających nadużyciom w serwisach oraz możliwość szybkiego kontaktu za pomocą funkcji live chat.

 Stosujemy dwa rodzaje plików:

 • sesyjne – pliki cookie pozwalające zapamiętać dokonane wybory, używane m.in. przy logowaniu. Pozostają one w urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej i aplikacji lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
 • stałe – przechowywane w urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia.

Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies i inne podobne technologie, stosujemy ich następujące rodzaje:

 • niezbędne do działania Sklepu – umożliwiające korzystanie z naszych usług, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;
 • pliki służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania;
 • wydajnościowe – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych i aplikacji;
 • funkcjonalne – umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu np. w zakresie wybranego języka lub regionu z którego pochodzi, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej i aplikacji itp.;
 • reklamowe – umożliwiające dostarczanie treści reklamowych bardziej dostosowanych do zainteresowań;
 • statystyczne – służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych i aplikacji.

pliki społecznościowe – umożliwiające integrację serwisów społecznościowych (m. in. Facebook), z których korzystasz, ze Sklepem. Na stronie Sklepu Internetowego merinobabycare.eu dysponujemy także zintegrowanymi wtyczkami w formie przycisków zintegrowanych z mediami społecznościowymi. Oznacza to, że jeśli klikniesz jeden z takich przycisków (jak np. „Udostępnij na Facebooku”) pewne informacje mogą zostać udostępnione dostawcom mediów społecznościowych. Jeśli w danym momencie jesteś zalogowany na konto w konkretnym medium społecznościowym, dostawca tej usługi  może połączyć te informacje z Twoim kontem na kanale społecznościowym. Przypominamy, że inne serwisy, w tym serwisy społecznościowe, mogą wykorzystywać pliki cookies we własnym zakresie, na zasadach określonych w polityce prywatności danego serwisu.

 

W jaki sposób zmienić ustawienia przeglądarki dotyczące plików cookies

Zazwyczaj oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie informacji w formie plików cookies i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym, czyli tym z którego faktycznie korzystasz. Tym samym, poprzez ustawienia oprogramowania wyraża zgodę na wykorzystanie plików cookies w wyżej wskazanym zakresie i celach. Zgodę można w każdej chwili wycofać poprzez zmianę ustawień. Niedokonanie zmian oznacza, że wyżej wymienione informacje mogą być zamieszczane i przechowywane w urządzeniu końcowym.

Z poziomu przeglądarki internetowej z której Użytkownik korzysta możliwe jest samodzielne zarządzanie plikami cookies, czyli czynności typu:

 • zaakceptowanie obsługi cookies, co pozwala na pełne korzystanie z opcji oferowanych przez witryny internetowe;
 • zarządzanie plikami cookies na poziomie pojedynczych, wybranych witryn;
 • określanie ustawień dla różnych typów plików cookies, na przykład akceptowania plików stałych albo sesyjnych itp.;
 • blokowania lub usuwania cookies.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w ustawieniach oraz w sekcji „Pomoc” Twojej przeglądarki internetowej.

Informujemy, że ograniczenie bądź wyłączenie stosowania plików cookies i innych podobnych technologii mogą wpłynąć na uniemożliwienie korzystania z niektórych funkcjonalności dostępnych w naszych serwisach.

 

Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od 19.05.2019 roku.